Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Inleiding

In 2019 is er een nieuw college aangetreden met een nieuw collegeakkoord “Elke dag beter Zuid-Holland”. In februari 2019 zijn de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (RGBL) en de bijbehorende uitvoeringsagenda 2019 (UA) vastgesteld in PS. De visie gaat in op de doelen voor de lange termijn. In de UA wordt de visie nader uitgewerkt in concrete acties. Het nieuwe collegeakkoord is leidend voor de inzet op en realisatie van de groenopgaven binnen de verschillende beleidsonderwerpen van het PZG.
Met het huidige college is voor 2020 e.v. een nieuwe begrotingsindeling vastgesteld die aansluit bij de opgaven zoals die in het collegeakkoord zijn opgenomen. Deze Voortgangsrapportage 2019 is een terugblik en hanteert nog de oude indeling van de begroting en de afspraken die daarover toen zijn gemaakt. Dit jaarverslag richt zich voornamelijk op de lopende, huidige programma’s: recreatie en groenbeleving (doel 1.3), natuur en biodiversiteit (doel 1.4)  en duurzame landbouw (doel 1.5). Bezien wordt of het volgende jaarverslag een ander karakter zal krijgen.  Kan het zich vooral richten op de ambitie 5 Versterken natuur uit de nieuwe begroting 2020 en een meer integraal karakter krijgen.

De stikstof crisis die in 2019 is ontstaan doet een groot beroep op de kennis en inzet van de medewerkers in het groenveld. In sommige gevallen zijn andere werkzaamheden hierdoor wat naar de achtergrond verschoven of minder intensief opgepakt. De crisis maakte dit helaas noodzakelijk.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13