Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Doelen

Doel 1-3 Recreatie en groenbeleving

Doel 1-3 Recreatie en groenbeleving

Dit hoofdstuk bevat het programma behorend bij het beleidsdoel 1.3 Recreatie en groenbeleving uit de Begroting 2019. Als doel hierbij geldt: ‘Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap’. Drie taken zijn onderscheiden: realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen (taak 1.3.5), beheer recreatievoorzieningen (taak 1.3.6) en innovatie in recreatie en groenbeleving (taak 1.3.7).

Om de groenbeleving verder te vergroten, is in 2019 het areaal aan groengebieden verder uitgebreid, zijn er kwaliteitsimpulsen gerealiseerd in bestaande groengebieden en langs vaarwegen en zijn recreatieve routenetwerken toegevoegd. Ook hebben de landschapstafels verder gewerkt aan de realisatie van groenprojecten voor natuur, recreatie en duurzame landbouw en hebben de samenwerkingspartners binnen de Nationale Parken hun samenwerking geïntensiveerd om zodoende de ambities te kunnen realiseren. Op het terrein van groenparticipatie zijn de bestaande programma’s en projecten voortgezet. Enkele resultaten:

  • Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opknappen van alle bestaande ruiter- en menpaden. De uitvoering hiervan is voorzien in 2020 en verder.
  • Om samenhang en samenwerking binnen de routenetwerken te versterken en om informatievoorziening en bekendheid van de routes naar een hoger plan te brengen, zijn afspraken gemaakt met diverse routepartners, zoals gemeenten en terreinbeherende organisaties, om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de oprichting van een routebureau. De verkenning naar het draagvlak voor oprichting van een routebureau is in 2019 gestart; besluitvorming is voorzien in 2020.
  • In totaal is 30 hectare aan nieuwe recreatiegebied opgeleverd in Ruijven Zuid-polder. Daarnaast is in 2019 de Nieuwe Dordtse Biesbosch feestelijk geopend (de verschillende deelgebieden zijn al eerder opgeleverd).
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13