Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Home

Bijlagen

Onderwerp:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

In totaal wordt € 53,8 mln onttrokken aan de reserve voor de dekking van lasten voor diverse activiteiten. Dat betreft onder andere:

  • Middelen onttrokken om te storten in de reserve NatuurNetwerk Nederland € 34,2 mln,
  • Realisatie, ontwikkeling en beheer recreatievoorzieningen € 6,5 mln (waarvan Recreatievoorzieningen € 2,4 mln, Recreatiegebieden € 1,5 mln, Landschapstafels € 1,5 mln, Routenetwerken € 1,1 mln),
  • Weidevogel maatregelen € 7,7 mln (waarvan motie 725 'Winst voor weidevogels' € 0,6 mln en weidevogelkerngebieden € 7,1 mln),
  • Biodiversiteit € 1,3 mln (waarvan € 1,1 mln voor Faunabeheer/Faunafonds en € 0,2 mln algemeen),
  • Landbouw € 3,6 mln (waarvan € 2,2 mln oude ILG-subsidieregelingen, € 1,2 mln lanbouwbeleid, Groene Cirkels en algemeen, € 0,2 mln voedselfamilies/jong leren eten),
  • Overige € 0,5 mln.

Toelichting toevoegingen

In totaal wordt € 7 mln gestort in de reserve. Dat betreft onder andere:
€ 1,8 mln aan ontvangen rijksmiddelen voor Klimaatslimme Landbouw en de Regiodeal Bodemdaling,
€ 1,8 mln niet aangewende middelen uit 2018 op diverse onderdelen gestort in de reserve (beklemd deel van de Jaarrekening 2018),
€ 2,6 mln vrijval van een opgeheven reserve (€ 1,6 mln) en overboeking uit een andere reserve (€ 1 mln),
€ 0,7 mln vrijvallende frictiekosten,
€ 0,1 mln diverse kleine posten.

Toelichting beklemdheid

Van het saldo van de reserve Groene Ambities is € 11,2 mln juridisch verplicht. Daarnaast is deze reserve voor € 9,2 mln bestuurlijk verplicht.
In het deel bestuurlijke verplichting is de dekking opgenomen voor een verplichtig voor Langsingeland van € 0,8 mln en € 0,7 mln verwerving en bijkomende kosten in het kader van de aanleg de groenzone die nog niet in de begroting verwerkt zijn. De afkoop van het beheer in het kader van overdracht van recreatiegebieden is opgenomen onder bestuurlijke verplichtingen m.u.v. de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Deze laatste moet nog in de begroting verwerkt worden

Onderwerp:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is activiteiten te bekostigen, in het kader van Natura-2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

De niet aangewende middelen uit 2018 van € 0,8 mln zijn gestort in de reserve (beklemd deel van de Jaarrekening 2018).

Toelichting beklemdheid

In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd.
Vanaf 2022 zullen voor de tweede PAS-periode nieuwe verplichtingen worden vastgelegd en verwerkt in de begroting.
In de periode 2020-2024 zullen diverse tussenevaluaties plaatsvinden en zullen de Natura 2000 beheerplannen voor de tweede en derde beheerplanperiode worden vastgesteld.

Onderwerp:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Er is € 0,1 mln onttrokken voor actviteiten in de Vlietlanden.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Vlietland per 31-12-2019 is voor € 0,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Na 2021 is nog geen concrete planning opgenomen. Met de exploitant zijn afspraken gemaakt die de reserve volledig bestuurlijk beklemmen.

Onderwerp:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarstukken 2013

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

In totaal is € 66,2 mln onttrokken aan de reserve. Daarvan heeft € 1,5 mln betrekking op een bijdrage aan de bochtafsnijding Delftse Schie en € 65,6 mln betrekking op een storting in de reserve NatuurNetwerk Nederland. Dit laatste is in het Kaderbesluit Groen (KBG) 2018 voorgesteld en in de Begroting 2019 verwerkt. Tenslotte is er een correctie op een eerdere onttrekking als gevolg van een lagere subsidievaststelling.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Het restsaldo op de reserve Decentralisatieakkoord natuur dient te worden behouden voor een doorgeschoven subsidieverplichting met betrekking tot de Oranjebonnen - gemeente Rotterdam.

Onderwerp:

Natuurcompensatie

Inhoud en doel

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden gebeuren vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer. Reserve Natuurcompensatie dient om de vastgestelde compensatiemaatregelen op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland te dekken. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2028

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking is € 1,1 mln waarvan € 0,1 mln betrekking heeft op natuurcompensatie. De overige € 1 mln heeft betrekking op een terugstorting die gedaan moet worden in de reserve Groene Ambitie. In het verleden is € 1 mln uit de reserve Groene Ambitie gestort in de reserve Natuurcompensatie als dekking voor uitstaande verplichtingen.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

De middelen in de reserve Natuurcompensatie zijn noodzakelijk voor de natuurcompensatie onder andere in het kader van de realisatie van de RijnlandRoute.

Onderwerp:

UPG 40

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

In totaal is € 2,5 mln onttrokken waarvan € 0,4 mln voor de landschapstafels en € 2,1 mln voor landbouw (POP3).

Toelichting toevoegingen

In totaal wordt € 2,2 mln toegevoegd aan de reserve. Daarvan heeft € 0,2 mln betrekking op de landschapstafel en is het gevolg van een looptijdwijziging van een subsidie.
€ 1,9 mln en € 0,1 mln hebben betrekking op respectievelijk landbouw (POP3) en groenparticipatie en zijn het gevolg van wijzigingen bij diverse subsidie maatregelen.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2019 is voor € 10,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels (€ 20 mln) waarbij de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019.
Daarnaast worden de middelen ingezet voor Groenparticipatie (€ 5 mln). Het resterende deel (€ 15 mln) dient voornamelijk te worden ingezet ter dekking van de uitgaven van POP3 waarbij de provincie zich samen met de andere provincies heeft gecommitteerd om EU-subsidies, beschikbaar gesteld voor de landbouw, middels verplichte cofinanciering aan te vullen.

Onderwerp:

Ontwikkelopgave Natuur

Inhoud en doel

De opbrengsten van de verkopen van de gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

In totaal wordt € 16,3 mln onttrokken aan de reserve voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (waarvan € 0,1 mln voor Deltanatuur, € 7,9 mln voor Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke, € 1,6 mln voor Grondtransactie en overige NNN, € 6,7 mln bijdrage aan de Groene Waterparel).

Toelichting toevoegingen

In totaal wordt € 6,8 mln gestort in de reserve. Dat betreft het saldo van de verkoopopbrengsten van Groene Grond en doorlevering van NNN-gronden.

Toelichting beklemdheid

Deze reserve bevat de middelen uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur die bij Jaarrekening 2016 is vrijgevallen, alsmede de middelen die zijn gerealiseerd met de verkoop van gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL in het kader van het Decentralisatieakkooord Natuur. Deze middelen moeten worden ingezet ten behoeve van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland.

In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De middelen uit Grond worden gereserveerd in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Onderwerp:

NatuurNetwerk Nederland

Inhoud en doel

De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen die in enig jaar niet worden uitgegeven maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door deze reserve in te stellen wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de reserves Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2018

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

In totaal wordt € 2,6 mln onttrokken aan de reserve voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (waarvan € 1,5 mln voor Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke, € 1,1 mln voor overige NNN).

Toelichting toevoegingen

Er wordt € 94,7 mln gestort in de reserve. Daarmee worden, zoals in het Kaderbesluit Groen (KBG '18) is afgesproken, middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland.

Toelichting beklemdheid

De middelen in de reserve NatuurNetwerk Nederland dienen beschikbaar te blijven voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland zoals vastgelegd in het Decentralisatieakkoord Natuur.

In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) worden gereserveerd in de reserve NatuurNetwerk Nederland.

Onderwerp:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2004

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Er is € 1,4 mln onttrokken aan de reserve waarvan € 1 mln voor de bijdrage aan de N468 en de overige € 0,4 mln ten behoeve van de IODS.

Toelichting toevoegingen

Er is € 0,7 mln gestort in de reserve. Dit betreft het beklemde Jaarrekeningresultaat 2018 dat ontstond als gevolg van doorgeschoven activiteiten.

Toelichting beklemdheid

Van het saldo van de reserve IODS is € 1,1 mln juridisch verplicht. De gehele reserve is bestuurlijk verplicht om de afspraken, vormgegeven in het IODS-convenant, tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties te dekken.

De meerjarige uitwerking van het resultaat op de reserves zal worden verwerkt met de Voorjaarsnota 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13