Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Home

Bijlagen

Voortgangsrapportage PZG 2019: realisatie groencompensatieprojecten

Uitgevoerd 1997-2018: Zie beantwoording technische vragen van de PvdD over natuurcompensatie d.d. 10-09-2015 en Voortgangsrapportages PZG 2016-2018

Kaart

Compensatieplichtig plan of project (gemeente)

U

Ingreepgebied

Compensatieopgave

Compensatiegebied

Opmerkingen

fysiek

kwalitatief

Uitgevoerd 2019: initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

17c-d

N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

J

Polder Veerstalblok

20,5 ha

Polder Veerstalblok (Veenweidepark)

Landschappelijke inpassing, watercompensatie en compensatie leefgebieden beschermde soorten. Dit compensatiegebied bestaat uit twee delen en is reeds in 2016 en 2017 ingericht, maar was abusievelijk nog niet eerder gerapporteerd. Deelgebied 17c (13,6 ha) is in 2017 verkocht aan het Zuid-Hollands Landschap. Deelgebied 17d (6,7 ha) is in 2020 in tijdelijk beheer gegeven aan het Beheercollectief Krimpenerwaard i.o. en zal in 2022 in erfpacht aan dit collectief worden overgedragen.        

In uitvoering 2019: (mede)initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

Geen

In voorbereiding 2019: (mede)initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

Geen

Uitgevoerd 2019: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

6 (1)

Aanleg HSL-zuid (Zwijndrecht)

J

Devel en Develoevers (NNN)

6,6 ha

Develoevers

Zie ook beantwoording statenvragen nr. 3123 d.d. 31-01-2016 en project 6 (2). Initiatiefnemer Ministerie van I&M. De realisatie van dit deel van de compensatieverplichting is overgedragen aan Staatsbosbeheer. De inrichting van het natuurcompensatiegebied (6.6 ha) is eind 2018 van start gegaan en in 2019 afgerond.

In uitvoering 2019: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

6 (2)

Aanleg HSL-zuid (Zwijndrecht)

J

Develbos, Polder Hooge Nesse (R)

12,1 ha

Polder Het Buitenland van Heerjansdam

Zie ook beantwoording statenvragen nr. 3123 d.d. 31-01-2016 en project 6 (1). Initiatiefnemer ministerie van I&M. De realisatie van dit deel van de compensatieverplichting is destijds in eerste instantie overgedragen aan Staatsbosbeheer. In 2017 hebben de provincie, gemeente Zwijndrecht en Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over een alternatieve invulling van de recreatiecompensatie onder verantwoordelijkheid van gemeente Zwijndrecht. De daarvoor benodigde grondruil zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. Medio 2020 kan dan een start worden gemaakt met de inrichting van het recreatiecompensatiegebied (12,1 ha).

34

Aanleg rondweg Voorhout, woningbouw Hooghkamer (Teylingen)

J

Polder Boekhorst (Bw)

17,6 ha

Boterhuispolder

Initiatiefnemer gemeente Teylingen. De gemeente Teylingen heeft tot 2019 39 ha grond verworven in de Boterhuispolder, waarvan ook de benodigde 17,6 ha voor natuurcompensatie. Deze gronden worden nu nog zonder voorwaarden verpacht aan agrariërs. De uitvoering van de compensatieopgave is onderdeel geworden van het project Boterhuispolder fase 2 i.h.k.v. het Gebiedsprogramma Leidse Ommelanden. De ambitie van de gemeente Teylingen is om in de Boterhuispolder uiteindelijk een weidevogelgebied van 100 ha te realiseren.

49

Kantoren en parkeerplaatsen NCIA (Den Haag)

J

Oostduinen, Meyendel (NNN)

1,26 ha

Oostduinen, Meyendel

Initiatiefnemer NATO. Overcompensatie 0,16 ha. Het compensatiegebied is ruimtelijk beschermd. Volgens het compensatieplan zal de (her)inrichting van het compensatiegebied gefaseerd worden uitgevoerd (fase 1 en 2 tot medio 2020, fase 3 en 4 vanaf medio 2020). Bij de veldcontrole door OZHZ in 2018 is gebleken dat daarmee toen slechts een bescheiden start was gemaakt.

In voorbereiding 2019: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

37

Verbreding N11 (Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn)

J

Rijnstreek-zuid (Bw)

9,1 ha

Nog niet bekend

Initiatiefnemer ministerie van I&M. Het beoogde compensatiegebied in de Polder Biert is verworven, maar kan daar door gebrek aan medewerking van de gemeente Nissewaard niet worden gerealiseerd. Er wordt gezocht naar een alternatief in Polder Bloemendaal.

51

Uitbreiding puttenveld grondwaterwinning Rodenhuis (Krimpenerwaard)

N

Polder Bergambacht, ten noorden van Oasen en N210 (Bw, NNN)

0,33 ha

Polder Bergambacht

Initiatiefnemer Oasen. In 2017 is door ODH een gewijzigde vergunning voor het onttrekken van grondwater en het deels verplaatsen van waterwinputten verleend. De ingreep zal voorlopig nog niet worden uitgevoerd.

52

Bedrijventerrein, windpark en ontsluiting Groote Haar (Gorinchem en Giessenlanden)

N

Polders Lang-Scheiwijk en Arkel, oostkant oksel A15-A27 (Bw)

14,1 ha

Polder Schelluinen

Initiatiefnemers gemeenten Gorinchem en Giessenlanden. De bestemmingsplannen zijn inmiddels onherroepelijk. Compensatie door aanvullend agrarisch natuurbeheer waarvoor een overeenkomst is gesloten met het Gebiedscollectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Uitvoering daarvan is weer gekoppeld aan de realisatie van de aansluiting Scheiweg en de verbreding van de A27 waarmee naar verwachting pas in 2022 gestart zal worden.

53a-c

Blankenburgverbinding (Vlaardingen, Rotterdam)

U

De Rietputten (NNN), Aalkeetbuitenpolder (Bw)

15,7 ha

5,9 ha

Waterharmonica bij de Rietputten, ecologische verbinding Starrevaart - Zoetermeerse Meerpolder en Oudeland van Strijen

Initiatiefnemer ministerie van I&W. Het Tracébesluit is in 2016 genomen. Er zijn in 2019 door de initiatiefnemer twee uitvoeringsovereenkomsten gesloten, één met Rijkswaterstaat voor de aanleg van de compensatiegebieden in de ecologische verbinding Starrevaart - Zoetermeerse Meerpolder (3,2 ha) en het Oudeland van Strijen (5,9 ha) en één met het Hoogheemraadschap van Delfland voor de aanleg van de waterharmonica aansluitend op de Rietputten (12,5 ha). De compensatie zal uiterlijk in 2024 gereed zijn.     

54a-b

Aansluiting A13/A16 (Rotterdam)

U

Polder Schieveen (NNN, Bw)

13,4 ha

4,7 ha

Oudeland van Strijen en Polder Schieveen

Initiatiefnemer ministerie van I&W. Het Tracébesluit is in 2016 genomen. Naast de natuurcompensatie worden ook nog enkele extra ('bovenwettelijke') inpassingsmaatregelen uitgevoerd zoals een breed recreaduct tussen de Vlinderstrik en het Schiebroekse Park. Er is begin 2020 door de initiatiefnemer met Rijkswaterstaat een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de inrichting van beide compensatiegebieden. De compensatie zal uiterlijk in 2024 gerealiseerd zijn.  

55

Windpark Oude Maas (Hoeksche Waard)

N

Buitenzomerlanden, 'Mollenbos' (NNN)

0,26 ha

Polder De Buitenzomerlanden

Initiatiefnemers Renewable Energy Factory (REF) en Eneco. Windpark langs de Oude Maas met vijf windturbines. Het bestemmingsplan en het natuurcompensatieplan zijn in september 2017 door de toenmalige gemeente Binnenmaas vastgesteld. De natuurcompensatie is ondergebracht in de visie op het nieuwe natuur- en recreatiegebied in de Polder De Buitenzomerlanden. Het gaat om de fysieke compensatie voor de plaatsing van één windturbine in het NNN. Daarnaast zullen er in het natuurgebied nog een aantal maatregelen worden genomen om de kwaliteit verder te verbeteren. De afspraken tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de uitvoering van het natuurcompensatieplan zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Voor het gehele windpark zal bovendien nog 2,5 ha boscompensatie gerealiseerd worden. De boscompensatie zal landen in het Kooimansland ten westen van de Heinenoordtunnel.   

Legenda

K

Kaart groencompensatiegebieden in Zuid-Holland

17b

nummer op kaart

U

Stand van zaken uitvoering compensatieplichtig plan of project

J

Uitgevoerd

N

Nog niet uitgevoerd

U

In uitvoering

Ingreepgebied

NNN

Natuurnetwerk Nederland

N2000

Natura 2000-gebied

Bw

Belangrijk weidevogelgebied

R

Recreatiegebied

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13