Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Beleidsmatige verantwoording

Het Coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ beschrijft de ambitie van het huidige College van Gedeputeerde Staten voor Versterken natuur in Zuid-Holland: “Ons landschap en de biodiversiteit staan onder druk door het groeiend aantal inwoners, economische ontwikkeling, bodemdaling en de klimaatverandering. Er is behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. Die ruimte is door een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op het moment niet meer voorhanden. We zoeken naar een gezonde leefomgeving waarbij duurzame, economische dynamiek en ecologische groei in balans zijn.
De landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen met bodemdaling en druk op schaalvergroting vanuit de wereldmarkt. Ook verstedelijking en oprukkende bedrijvigheid zetten druk op het open landschap.
Tegelijkertijd groeit het besef dat een aantrekkelijk landelijk gebied een belangrijke vestigingsfactor is voor mensen en bedrijven en een essentieel onderdeel van de leefomgevingskwaliteit voor inwoners, werknemers, recreanten en toeristen.”  

Deze 1e wijziging van de begroting wordt uitgewerkt onder ambitie 5 Versterken Natuur in Zuid-Holland en ambitie 7  Gezond en Veilig Zuid-Holland. In de Begroting 2019 is het groenbeleid uitgewerkt in Programma 1: Groen, waterrijk en schoon. Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op 2019, waarin de onderstaande (oude) doelen worden gebruikt:

1.3

Recreatie en Groenbeleving

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

1.4

Natuur en Biodiversiteit

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

1.5

Duurzame Landbouw

Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

De Jaarstukken 2019 geeft antwoord op drie vragen: (1) Wat hebben we bereikt? (2) Wat hebben we gedaan om dit te bereiken? (3) Wat heeft het gekost voor het doel? De VGR-Groen geeft een nadere uitwerking van de begroting in producten. De VGR wil daarmee inzicht geven in de beoogde uitvoeringsresultaten en daarbij behorende verwachte bestedingen.

Opgave Toerisme & Recreatie

Deze opgave beschrijft diverse programma’s en projecten die bijdragen aan toeristische en recreatieve doelen. Voorbeelden zijn projecten gericht op het stimuleren van waterrecreatie, HollandCity (een nationaal programma om toerisme in Nederland te promoten en beter te spreiden over Nederland en de seizoenen) en deelname aan de Nationale Parken Hollandse Duinen en NL Delta.

Uitvoeringsstrategie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Voor de realisatie van het NNN hebben PS in 2014 een uitvoeringsstrategie vastgesteld. Dit is in het voorjaar 2018 via het Kaderbesluit / Kadernota 2018 geactualiseerd. Het grootste deel van het te realiseren NNN ligt in de deelgebieden Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard. Conform de sturingsfilosofie uit de Beleidsvisie hebben GS met deze twee gebieden overeenkomsten afgesloten, op basis waarvan de gebiedspartijen de NNN opgave realiseren, zoveel mogelijk in samenhang met andere opgaven zoals water, landbouw, recreatie en bodemdaling. Dit betekent dat de Stuurgroep Krimpenerwaard en de Stuurgroep Gouwe Wiericke verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de NNN-doelen in hun regio, op basis van provinciale kaders en financiering.

Duurzame Landbouw
De ambitie is te komen tot een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland, met gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Met deze ambitie wil de provincie aan de ene kant de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren door het sluiten van kringlopen van grondstoffen, het versterken van regionale voedselketens en het versterken van de biodiversiteit in de grondgebonden landbouw door nieuwe verdienmodellen. Ook het in stand houden van een sterke landbouwsector als duurzaam economisch cluster op lange termijn is het doel.

De provincie stimuleert en faciliteert initiatiefnemers van duurzame innovaties in de landbouw- en voedselsysteem. Zij werken in proeftuinen: een zichtbare plek waar de provincie samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen vormen van duurzame landbouw ontwikkelt en uitprobeert. Samen met het netwerk van voedselvernieuwers de Zuid-Hollandse Voedselfamilies en het Kennisteam vormen de proeftuinen het Open Netwerk Voedsel Innovatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13