Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Beleidsmatige verantwoording

Governance Groen
Provincie Zuid-Holland, andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en bewuste inwoners werken samen aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dit vraagt om heldere en effectieve samenwerking van deze sterke partners. Die samenwerking vraagt per gebied om maatwerk, al is er een aantal meer algemene sturingsprincipes die borg staan voor meer realisatiekracht, daarmee ook een hoger financieel rendement en minder regeldruk.
Wij zien ons zelf als verbinder en willen bestaande en nieuwe netwerken mobiliseren. Door nieuwe verbindingen te leggen tussen verschillende actoren en sectoren, ontstaat vaak ruimte voor innovatieve ideeën, nieuwe kansen en samenwerkingsverbanden en kan het gezamenlijk doelbereik worden vergroot.

Wij gaan verder met Groene Cirkels met overheden, maatschappelijke organisaties, universiteiten en bedrijfsleven. Nieuwe sterke samenwerkingsverbanden rond klimaatneutrale ketens, circulaire economie met de natuur als partner en verbindingen tussen stedelijk en landelijk gebied. De grote Zuid-Hollandse multinationals zien wij hier als belangrijke katalysatoren voor ontwikkeling. Een voorbeeld is de Groene Cirkel Heineken met een energieneutrale keten die Heineken nooit alleen kan bereiken zonder hun omgeving, de gehele keten, wetenschap en overheden te betrekken.

Sturing
De dynamiek in de samenleving wordt benut. We geven ruimte aan het oplossend vermogen van partners in onderzoek, beleid en uitvoering. De provincie creëert ruimte voor verschil, experimenten en maatwerk per gebied. Met heldere en transparante spelregels en kaders:

  • Opgavegericht: maatschappelijke opgaven zijn het vertrekpunt voor het provinciale handelen. Multischaligheid en integraliteit zijn uitgangspunt evenals de benutting van koppelkansen.
  • Provinciaal belang: bij elke opgave definieert de provincie de bovenregionale belangen. Die worden mede bepaald door onze wettelijke taken, naast de verplichtingen vanuit het Rijk. Die belangen zijn de basis voor. provinciale meervoudige sturing met als oogmerk het leveren van toegevoegde waarde. Sturing kan variëren van het bieden van ruimte, samenwerken, maken van afspraken tot afdwingen. Dat betekent dat we het belang scherper dan tot nu toe gaan stellen. Scherper, waaruit het doel blijkt waarvoor de provincie financieel bijdraagt en/of met menskracht meewerkt aan een programma of project.
  • Maatwerk: uitgangspunt is dat de provincie Zuid-Holland de opgaven samen met maatschappelijke partners oppakt, vanuit het principe van netwerkend werken. Samenwerking vraagt om gelijkwaardige relaties, met vooraf een heldere duiding van ieders belang en toegevoegde waarde.
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13