Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Financiële verantwoording

In 2019 laat de realisatie een onderbesteding zien van circa € 3,5 mln. Oorzaak van de onderbesteding is met name gelegen in de subsidiesfeer en vertraging in het overdragen van recreatiegebieden. Het niet verstrekken, looptijd wijzigingen en lagere vaststellingen in 2019 leiden tot een onderbesteding in 2019. DIt waren onder andere:

  • De overdracht van recreatiegebied Ruyven heeft vertraging opgelopen (€ 1,5 mln). Hierdoor zijn de hiervoor bestemde middelen niet gerealiseerd en zullen deze in 2020/2021 worden besteed.
  • Het betreft intrekken c.q. verlagen van subsidies van diverse projecten (€ 1 mln) waaronder het project Mallegatpark en Nassauhaven, de Blauwe Verbinding deeltracé Rhoonse Baan, Project Ruyven-Noord en Aanleg en groene Inrichting gemeente Midden-Delfland.
  • Een looptijdverlenging van de subsidie voor de Landschaptafel Leidsche Ommelanden (€ 0,7 mln) van 31 december 2019 naar 31 december 2020. De middelen hiervoor zijn reeds beschikt en vallen binnen het totale budget dat voor de landschapstafels aanwezig is.
  • Voor het opknappen en het groot onderhoud van het ruiter- en menpadennetwerk is in totaal € 3,2 mln vrijgemaakt bij motie 743. Voor de begeleiding van de subsidieaanvragen voor het groot onderhoud van de bestaande ruiter- en menpaden is in de loop van het jaar een kwartiermaker ingehuurd. De geplande gecoördineerde regionale aanpak is hierdoor vertraagd. De eerste subsidieaanvragen zijn ontvangen in 2019 en worden in 2020 beschikt. (€ 0,4 mln).

Begroting baten en lasten van doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

27.321

27.199

-389

-70

26.740

23.221

3.518

Baten

308

287

-150

0

137

930

-793

Subtotaal baten en lasten

27.013

26.912

-239

-70

26.602

22.291

4.312

Toevoeging aan reserves

881

769

601

0

1.370

1.552

-182

Onttrekking aan reserves

9.736

8.622

-248

604

8.978

6.057

2.921

Subtotaal reserves

-8.855

-7.852

848

-604

-7.608

-4.505

-3.103

Resultaat

18.158

19.060

609

-674

18.995

17.786

1.209

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13