Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Financiële verantwoording

Doel 1.4 bestaat voornamelijk uit het programma NNN, Project Mainport Rotterdam 750 ha (PMR inclusief Buijtenland van Rhoon), Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS), Natura 2000 / PAS en Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland (SKNL). De beheerlasten van opgeleverde natuurterreinen in het kader van NNN zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

In 2019 laat dit doel een onderbesteding zien van circa € 3,1 mln. Nadere analyse laat zien dat het saldo van de onderbesteding is samengesteld uit plussen en minnen.

  • Voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) zijn de lasten € 1,4 mln lager dan begroot. De lagere realisatie bestaat uit een overschrijding op het onderdeel Krimpenerwaard van € 0,9 mln en onderschrijdingen op Gouwe Wiericke, de ecologische verbindingszones en de overige NNN gebieden van respectievelijk € 1,1 mln, € 2 mln en € 0,9 mln. Deze wordt veroorzaakt door het achterblijven van de realisatie ten opzichte van de planning. De realisatie verschuift naar volgend(e) jaar(en).
  • De lasten met betrekking tot het beheer, de verpachting, de verkoop en de afschrijving van groene grond zijn € 1,6 mln hoger dan begroot.
  • De lasten met betrekking tot het beheer, de verpachting, de verkoop en de afschrijving van provinciaal vastgoed en de bedrijfsvoering van de afdeling Grondzaken zijn € 0,9 mln hoger dan begroot.
  • Voor de realisatie van het Project Mainport Rotterdam (PMR750) zijn de lasten € 1,5 mln lager dan begroot. De realisatie van het Buijtenland van Rhoon is voor 2019 deels verschoven naar volgend(e) jaar(en).
  • De lasten van IODS zijn € 0,6 mln lager dan begroot. Daarvan heeft € 0,3 mln betrekking op een doorgeschoven subsidie waardoor de lasten naar volgend(e) jaar(en) doorschuiven. Het overige deel betreft het doorschuiven van geplande realisatie 2019 naar volgend(e) jaar(en).
  • De lasten voor het Verbeterplan Boerenlandvogels zijn € 0,4 mln hoger dan begroot. Binnen dit plan zijn de lasten voor de uitvoering van motie 725 Winst voor Weidevogels € 0,7 mln lager. De lasten voor de realisatie van Weidevogelkerngebieden is daarentegen € 1,1 mln hoger. Dit komt vooral door de mogelijkheid die zich voordeed om geschikte gronden te verwerven.
  • Voor de uitvoering van de wet natuur, faunabeheer en soortenbeleid zijn de lasten € 1,5 mln lager dan begroot. Daarvan heeft € 0,7 mln betrekking op de uitvoering van de wet Natuur, € 0,2 mln op Faunabeheer en € 0,6 mln op het Soortenbeleid.
  • Voor de uitvoering van het Natuurbeheer NNN (SNL en SKNL) en het Agrarisch Natuurbeheer zijn de lasten € 0,7 mln lager dan begroot. Daarvan betreft € 1,1 mln een onderschrijding op het Natuurbeheer NNN en € 0,4 mln een overschrijding op het Agrarisch Natuurbeheer. Het verschil wordt veroorzaakt door respectievelijk minder en meer subsidieaanvragen.

Begroting baten en lasten van doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

69.551

74.667

-180

-4.429

70.057

66.881

3.176

Baten

62.836

23.580

1.843

937

26.359

20.848

5.512

Subtotaal baten en lasten

6.715

51.087

-2.023

-5.366

43.698

46.034

-2.336

Toevoeging aan reserves

40.930

105.945

5.270

0

111.214

106.765

4.450

Onttrekking aan reserves

14.214

134.870

563

-3.931

131.502

131.845

-343

Subtotaal reserves

26.716

-28.926

4.707

3.931

-20.288

-25.080

4.792

Resultaat

33.431

22.161

2.684

-1.435

23.410

20.954

2.456

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13