Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Financiële verantwoording

De realisatie van dit doel is € 0,3 mln hoger ten opzichte van de bijgestelde begroting. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • De lasten voor maatregelen en voor uitvoeringskosten van POP3 zijn € 1 mln hoger dan begroot. Daarvan heeft € 0,1 mln betrekking op de POP3 maatregelen Landbouw en € 0,9 mln op de uitvoeringskosten van het gehele POP3 programma.
  • Lagere lasten (€ 0,2 mln) voor mest met een gereduceerd fosfaatgehalte. De start van het programma heeft vertraging opgelopen en zal doorlopen in 2020/2021.
  • Lagere lasten (€ 0,3 mln) voor uitvoeringsprogramma Groen Systeem innovatie landbouw a.g.v. vrijval van subsidies (lagere vaststelling).
  • Met betrekking tot kavelruil is € 0,3 mln minder gerealiseerd. Dat kwam voor € 0,2 mln uit een vrijval van eerder verleende subsidies en voor € 0,1 mln door lagere lasten a.g.v. minder kavelruilaanvragen.
  • Naast bovenstaande onderwerpen tellen een aantal kleine verschillen op tot een hogere lasten van € 0,1 mln.

Begroting baten en lasten van doel 1.5 Duurzame landbouw

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

1.437

8.308

3.316

135

11.759

12.062

-303

Baten

1.772

2.034

677

10

2.721

3.009

-287

Subtotaal baten en lasten

-335

6.274

2.639

125

9.038

9.053

-15

Toevoeging aan reserves

228

1.187

0

0

1.187

1.063

124

Onttrekking aan reserves

-3.623

2.547

2.778

75

5.400

5.224

176

Subtotaal reserves

3.851

-1.360

-2.778

-75

-4.213

-4.160

-52

Resultaat

3.517

4.914

-140

50

4.825

4.893

-68

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13