Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Financiële verantwoording

In de reserve Groen is budget ondergebracht waarvan het realiseren van het uitvoeringsresultaat is uitgesteld. Het is te vergelijken met een tijdelijke tussenrekening waar het budget is ondergebracht tot het resultaat is bereikt waartoe het budget beschikbaar is gesteld. Het betekent dat het budget in de reserve Groen is toegedeeld en niet vrij inzetbaar is.

In de afgelopen jaren is het volgende onderscheid naar doelen in de reserve Groen gemaakt:

  • Groene ambities
  • Beheerplannen Natura 2000 en PAS
  • Vlietland
  • Decentralisatieakkoord natuur
  • Reserve Natuurcompensatie
  • Reserve UPG40 in Hoofdlijnenakkoord 2016 – 2019
  • Reserve Ontwikkelopgave natuur
  • IODS
  • Reserve Natuur Netwerk Nederland

Bij Kadernota 2018 is een nieuwe reserve Natuur Netwerk Nederland (NNN) ingesteld. Bij de Begroting 2019 is deze gevuld met de benodigde middelen voor de realisatie van het NNN programma. De voeding van de reserve NNN vindt plaats vanuit de reserve Groene Ambities en Decentralisatieakkoord Natuur. In de reserve NNN zijn alleen middelen opgenomen die geraamd zijn voor de uitvoering van het programma NNN en de motie Winst voor Weidevogels (€ 10 mln). De reserve Decentralisatieakkoord is per 2019 opgeheven en het saldo is overgeheveld naar de reserve NNN.
De realisatie van het programma NNN wordt bekostigd uit de reserves NNN en Ontwikkelopgave Natuur en daarnaast uit de verkoop- en pachtopbrengsten Grond voor Grond.

Het PZG bevat de uitvoeringsresultaten en de bestedingen per product voor de periode 2019 – 2033. Een deel van de bestedingen komt ten laste van een doel in de groene reserve. Zo wordt inzicht verkregen in de inzet en het verloop van de omvang van de groene reserve.

Als alle verplichtingen zijn nagekomen en dus alle doelen zijn gerealiseerd is de verwachting dat er geen saldo resteert in de reserve Groene ambities. Voeding van de reserve Groene ambities vindt plaats door het 'gesloten systeem Groen'. Zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord Elke dag beter. Zuid-Holland, worden positieve en negatieve resultaten in het Groendomein verrekend met de reserve Groene ambities voor zover ze niet verrekend worden met bestemmingsreserves (bijvoorbeeld de reserve NNN).
Het resterende budget kan dan dienen ter dekking van maatregelen voor het bijbehorende doel. In enkele gevallen is het ook mogelijk dat het budget ten goede kan komen voor alle groene doelen. Dat is afhankelijk van de herkomst van het budget, de dekkingsbron, en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld.

Overzicht reserves

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
01-01-201\9

Onttrekkingen
2019

Toevoegingen
2019

Saldo per
31-12-2019

Groene ambities

67.254

53.751

6.904

20.407

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

10.976

0

796

11.772

Vlietland

334

144

0

189

Decentralisatieakkoord natuur

67.143

66.223

0

920

Natuurcompensatie

1.351

1.055

0

296

Reserve UPG 40

10.490

2.480

2.190

10.200

Reserve Ontwikkelopgave natuur

82.401

16.296

6.828

72.933

NatuurNetwerk Nederland

0

2.643

94.667

92.024

IODS

5.390

1.393

705

4.702

Totaal programmareserve

245.338

143.985

112.090

213.443

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13