Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Financiële verantwoording

Uitvoeringsprogramma 100
In het uitvoeringsprogramma Groen voor is voor 2011-2015 € 100 mln toegezegd (UPG 100). Het laatste restant van deze middelen is in 2019 gerealiseerd.

Uitvoeringsprogramma 40
In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 hebben GS een impuls van € 40 mln voor het groene domein beschikbaar gesteld (UPG40). Deze is als volgt opgebouwd:

Landschapstafels

€ 20 mln

Landbouw

€ 15 mln

Groenparticipatie

€   5 mln

De uitvoering van deze plannen heeft een beklemde doorloop na 2019 en verder in de financiële producten. Dit is zichtbaar in de uitputting van de reserve UPG 40 en realisatie van incidentele budgetten.

Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019-2023
In het coalitieakkoord 'Elke dag beter. Zuid-Holland.' zijn voor de periode 2019 - 2023 nieuwe ambities benoemd. Groene ambities zijn in het akkoord beschreven in de hoofdstukken:

  • Versterken natuur in Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

De bijbehorende intensiveringen van dit akkoord zijn niet in deze voortgangsrapportage verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13